Metodik prevence

  • sleduje projevy sociálně patologických jevů (šikany, záškoláctví, zneužívání  návykových látek, vandalismus….)
  • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší závažné výchovné problémy
  • spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež při Městském úřadu v Rokycanech
  • (OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí)

Úplné znění dokumentů metodiky prevence naleznete zde: