...

Vítejte na stránkách ZŠ a ZŠ speciální.


Řemeslo má zlaté dno 2017 6

Základní  škola, Rokycany, Čechova 40 poskytuje vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Vlastní činnost školy se dále řídí zejména zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou  MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhláškou MŠMT č. 27/2016 o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vždy v platném znění. Zřizovatelem školy je od 1.7.2001 Plzeňský kraj.

Exkurze - hvězdárna 17

Škola je jedinou školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bývalého regionu okresu Rokycany, v níž se plní povinná školní docházka, a má tedy poměrně širokou působnost. Ve školním roce 2018/2019 zajišťuje péči o žáky základní školy a žáky základní školy speciální (celkem 79 žáků).  Koncepce školy vychází především ze specifických potřeb jednotlivých skupin našich žáků. Hlavním úkolem naší školy je usnadnit žákům maximální možnou integraci do společnosti, včetně nalezení budoucího pracovního či životního uplatnění. Velký důraz je kladen na samostatnost, podporu individuality  a  praktickou výuku. Vlastní výuka probíhá ve čtyřech třídách základní školy  a ve čtyřech třídách základní školy speciální.

Ze života I. třídy 14

Naše škola má dvě části  -  Základní školu  a Základní školu speciální. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - lehké, středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení, často v kombinaci s dalším postižením - tělesným, zrakovým, sluchovým postižením  a autismem. Součástí školy je i jedno oddělení družiny a odloučené pracoviště – jedna třída oboru  základní školy speciální na ZŠ Mlečice.

Ke školní práci využíváme i vlastní tělocvičnu, školní hřiště a pozemek v okolí školy. Žáci mají k dispozici speciální multirelaxační místnost, používají speciální učebnice a  další didaktické pomůcky, včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prostředků pro relaxaci a odpočinek.

1C

 Učitelé jsou plně kvalifikovaní odborníci, kteří mají pedagogické a speciálně pedagogické vzdělání, včetně znalostí z oblastí logopedie, psychopedie, etopedie a dalších speciálních oborů. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která má perfektní znalosti ohledně uplatnění žáků po ukončení povinné školní docházky.  Ve škole pracují také asistenti pedagoga, kteří podporují žáky při samostatnosti,  pomáhají jim se sebeobsluhou a hygienou a pracují dle pokynů učitele individuálně s jednotlivými žáky.

Jsme malá škola rodinného typu, těžíme především z perfektní znalosti specifik našich žáků. Okamžitá eliminace případného nežádoucího chování dělá z naší školy školu bezpečnou, bez šikany a násilí. V takto malém počtu žáků se opravdu můžeme každému dostatečně a potřebně věnovat. Velmi úzce také spolupracujeme s rodiči a zákonnými zástupci žáků, jejichž přáním a požadavkům vycházíme co nejvyšší možnou měrou vstříc. Individální přístup všech pedagogických pracovníků k žákům je samozřejmostí.