Povinně zveřejňované informace

Název

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31. srpna 2001, č. j.: 512/01ve znění pozdějších dodatků.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním § 36 až §56, § 111, § 117, § 120 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR a evidována v Rejstříku škola školských zařízení.

Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 70890366

Organizační struktura

Statutární orgán: ředitelka školy MUDr. Ivana Faitová

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Iveta Mudrová

Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Hálová

Ekonomický úsek: Eva Bartošová, Iveta Vrátná

Pedagogičtí pracovníci

Provozní pracovníci

viz https://www.skolaprakticka.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-dokumenty/
Kontaktní spojení, poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu.

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

Čechova 40

377 01 Rokycany

Tel: 371 723 255  - ředitelna, kancelář

Tel: 777 484 951 – ředitelka školy

Tel: 775 434 350 - zástupkyně ředitelky

Účetní: 777 484 953

E-mail: reditelka@skolaprakticka.cz

           ivana.faitova@skolaprakticka.cz

Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Mlečice, Mlečice 90, 33808 Zbiroh

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kiráĺ, 778 544 121

pavel.kiral@skolaprakticka.cz                                             

Datová schránka nkfxrkp
Bankovní spojení ČS: 842494369/800
IČO školy 48380261
DIČ škola není plátcem DPH
RED-IZO, IZO

RED-IZO  600023052

IZO Základní škola   048380261

IZO  Školní družina  110036531
Úřední hodiny Každý všední den od 8, 00 do 14, 00 hodin
Internetové stránky školy

viz www.skolaprakticka.cz

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Organizační řád

Výroční zprávy

Školní řád

Školní vzdělávací programy

Rozpočet

viz http://www.skolaprakticka.cz/cs/dokumenty/

Žádost o informace, postup

Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.

viz https://www.skolaprakticka.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-dokumenty/

Vyřizování stížností

Způsob vyřizování  stížností, oznámení a podnětů

viz https://www.skolaprakticka.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-dokumenty/

Ochrana osobních údajů 

viz http://www.skolaprakticka.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/

 

Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu v Plzni  prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti 
Formuláře

Forma formuláře při podání žádosti nerozhoduje, žádost musí obsahovat všechny náležitosti vyplývající ze Směrnice pro poskytování informací a vyřizování stížností.

viz https://www.skolaprakticka.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-dokumenty/

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy - řešení životních situací

viz https://pruvodce.gov.cz

 

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vydané právní předpisy

viz

http://www.skolaprakticka.cz/cs/dokumenty/

http://www.skolaprakticka.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/

http://www.skolaprakticka.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/

http://www.skolaprakticka.cz/cs/planujeme/

Úhrady za poskytování informací

Podávání informací není zpoplatněno.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

viz http://www.skolaprakticka.cz/cs/dokumenty/