Metodik prevence

  • sleduje projevy sociálně patologických jevů (šikany, záškoláctví, zneužívání  návykových látek, vandalismus….)
  • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší závažné výchovné problémy
  • spolupracuje s OSPOD
  • spolupracuje s PMS
  • spolupracuje s Policíí ČR

Úplné znění dokumentů metodiky prevence naleznete zde: