Ekologický den

Termín: podzim
Cíl:

- posílit vztah žáků ke krajině, ve které žijí

- pěstovat vztah ke zdravému způsobu života

- podpořit zájem o život našeho regionu a život našich předků

Náplň:

- vycházky na zajímavá místa v okolí

- exkurze, výstavy, přednášky, návštěvy muzea

- výrobky z ekologických a odpadových materiálů

- zdravověda a propagace zdravého životního stylu

Vánoční setkání

Termín: prosinec
Cíl:

- upevňovat vztahy mezi rodinou a školou

- zapojení rodičů do života školy

- upevňování přátelských vztahů mezi žáky

Náplň:

- jednotlivé třídy a skupiny si připraví krátký kulturní program pro rodiče

- prezentace výrobků s tématikou Vánoc

- besídky ve třídách (vánoční tradice, zvyky a obyčeje)

- ochutnávka vánočního pečiva připraveného žáky

Vítání jara

Termín: jaro
Cíl:

- vytvářet vztah k práci

- upevňovat manuální zručnost

- zvládat jednoduché domácí práce

- předprofesní příprava

Náplň:

- příprava pohoštění

- kultura stolování a bydlení

- kultura oblékání

- zvládnutí praktických činností v domácnosti (háčkování, šití, pletení…)

- příprava slavností tabule

Domácí práce

Termín: jaro
Cíl:

- poznat jarní a velikonoční tradice našich předků

- pěstovat vztah ke kulturnímu dědictví

Náplň:

- výzdoba tříd výrobky s jarní a velikonoční tématikou

- prezentace výrobků při společném setkání žáků

- příprava a předvedení krátkých kulturních programů

- příprava svátečního pohoštění

- společné stolování, velikonoční výzdoba tabule

Dovedné ruce

Termín: jaro
Cíl: - vytvářet vztah k práci a k tradičním řemeslům

- upevňovat manuální zručnost

- předprofesní příprava

Náplň:

- čtení technického výkresu

- výroba jednoduchého výrobku ze dřeva, kovu, plastu

- praktické využití materiálů a pomůcek

- dbát na přesnost, zručnost a hospodárnost při práci

- znalost a dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce

Den Země

Termín: duben
Cíl:

- příprava pohoštění

- kultura stolování a bydlení

- kultura oblékání

- zvládnutí praktických činností v domácnosti (háčkování, šití, pletení…)

- příprava slavností tabule
Náplň:

- vycházky, exkurze, výstavy a přednášky

- ekofilmy a ekologické výukové programy

- globální a lokální problémy v ochraně přírody

- chráněné rostliny a živočichové

- návštěva ekocentra

- vliv odpadů na přírodu a život člověka

- způsoby chování v přírodě

Dětský den

Termín:  červen
Cíl: 

- upevňovat vztahy žáků v kolektivu

- relaxační, odpočinkové aktivity

- odreagování žáků od psychické zátěže

- rozvíjet fantazii a tvořivost
Náplň: - aktuální zařazení činností dle přání a výběru žáků

- výtvarné a hudební aktivity, zábavné a sportovní soutěže, pobyt v přírodě diskotéka, film, návštěva cukrárny, společné pohoštění

Den plný her

Termín: červen
Cíl:

- upevňování přátelských vztahů s handicapovanými lidmi

- vzájemná pomoc a tolerance

- spolupráce s ÚSP (Zvíkovec, Mirošov, Liblín)

- spolupráce s ostatními školami a organizacemi

Náplň:

- sportovní a pohybové aktivity ve formě soutěživých a zábavných činností pořádaných v areálu školy

- vyhodnocení a odměnění nejlepších družstev