Vnitřní řád školní družiny

Stručný výtah z řádu ŠD

Povinnosti žáků

 • dodržovat školní řád a vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • řídit se pokyny vychovatelky nebo dalších pedagogických pracovníků popř. dalších zaměstnanců školy
 • po přihlášení docházet pravidelně do ŠD
 • bez vědomí vychovatelky neopouštět učebnu ŠD, budovu ani areál školy
 • pečovat o své osobní věci, nepoškozovat majetek školy, ŠD ani spolužáků
 • neprodleně hlásit všechny skutečnosti, které mohou ohrozit jeho zdraví nebo zdraví jeho spolužáků

 

Povinnosti zákonných zástupců

 • seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej; toto stvrdit podpisem
 • písemně přihlásit žáka do ŠD nebo jej odhlásit ze ŠD, písemně sdělit požadovaný rozsah docházky, způsob a čas odchodu žáka ze ŠD
 • zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD, aby docházel zdravý, vhodně a čistě upravený a oblečený, schopný se aktivně účastnit činnosti ŠD
 • neprodleně nahlásit změny údajů na zápisním lístku a nahlásit všechny skutečnosti, které by měly vliv na činnost ŠD

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, školního řádu, vnitřního řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření
 • všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním, návykovými látkami
 • vychovatelka je průběžně seznamována ostatními pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy
 • vychovatelka eviduje a kontroluje absenci žáků

,

Úplné znění Vnitřního řádu školní družiny naleznete zde:

file icoVnitřní řád školní družiny 2013_.pdf (262,1 KB)

,

Úplné znění Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání naleznete zde:

file icoŠVP pro zájmové vzdělávání - Jsme kamarádi.doc (747,5 KB)