Aktuální informace

   Zápis do 1. ročníku

Seznam přijatých uchazečů od 1. 9. 2024

file icoSeznam přijatých uchazečů od 1. 9. 2024.pdf (278,4 KB)

  

   Volby do školské rady 2024

Ve středu 29. května 2024 se uskutečnily volby do školské rady. Podrobné informace u třídních učitelů a na webových stránkách v sekci https://www.skolaprakticka.cz/cs/skolska-rada/

     

 Další důležité aktuality

Plavecký výcvik

Od 9. května 2024 probíhá plavecký kurz pro žáky naší školy. Bližší informace poskytnou třídní učitelé jednotlivých tříd.


 Projektový den Den plný her

Dne 14. června 2024  se na naší škole konal oblíbený projektový den Den plný her v tradičních i netradičních soutěžích disciplínách. Letošního ročníku se opět zúčastnili klienti stacionáře Pohodička a tak nebyla nouze o vážná soutěžní klání, ale i dobrou zábavu a kamarádská setkání.


BANER SPOLU X

Implementace Reformy 3.2.2 NPO – Podpora škol

PROJEKT SPOLU

 Podrobné informace k projektu najdete zde: https://www.skolaprakticka.cz/cs/projekty/implementace-reformy-322-npo-podpora-skol-projekt-spolu/

LOGO NPO  Komponeneta 3.1

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Relalizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

file ico Distanční výuka (302,6 KB) file ico Prevence digitální propasti (304,0 KB) file ico Digitální učební pomůcky (303,2 KB)

...

file icoOdkazy-na-vyuku-aktualizace-k-12_5_2024.docx (17,0 KB)

v...

Vítejte na stránkách ZŠ a ZŠ speciální.

 

Základní  škola, Rokycany, Čechova 40 poskytuje vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Vlastní činnost školy se dále řídí zejména zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou  MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhláškou MŠMT č. 27/2016 o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vždy v platném znění. Zřizovatelem školy je od 1.7.2001 Plzeňský kraj.

Dovedné ruce a Domácí práce 2022 7

Škola je jedinou školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bývalého regionu okresu Rokycany, v níž se plní povinná školní docházka, a má tedy poměrně širokou působnost. Ve školním roce 2023/2024 zajišťuje péči o celkem 85 žáků (37 žáků oboru ZŠ speciální a 48 žáků oboru ZŠ). Koncepce školy vychází především ze specifických potřeb jednotlivých skupin našich žáků.  Hlavním cílem a prioritou naší školy je zajištění maximální možné integrace a socializace  žáků do většinové společnosti, dosažení optimální úrovně komunikačních, pohybových a sebeobslužných činností. Především díky těmto snahám mohou pak naši žáci najít své pracovní a životní uplatnění.Vlastní výuka probíhá ve čtyřech třídách základní školy  a v pěti třídách základní školy speciální.

Tonda Obal na cestách 35

Naše škola má dvě části  -  Základní školu  a Základní školu speciální. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - lehké, středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení, často v kombinaci s dalším postižením - tělesným, zrakovým, sluchovým postižením  a autismem. Součástí školy je i jedno oddělení družiny a odloučené pracoviště – jedna třída oboru  základní školy speciální na ZŠ Mlečice. Toto odloučené pracoviště využívá plně vybavenou učebnu a potřebné zázemí v prostorách ZŠ Mlečice (tělocvična, pozemek, hygienické zařízení).

Vítání jara 1 12

Ke školní práci využíváme i vlastní tělocvičnu, školní hřiště a pozemek v okolí školy. Součástí výuky jsou i nově zrekonstruované cvičné místnosti - kuchyňka a dílny.  Žáci mají k dispozici speciální multirelaxační místnost, používají speciální učebnice a  další didaktické pomůcky, včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prostředků pro relaxaci a odpočinek.

Tvořiví žáci z III.B 25

 Učitelé jsou plně kvalifikovaní odborníci, kteří mají pedagogické a speciálně pedagogické vzdělání, včetně znalostí z oblastí logopedie, psychopedie, etopedie a dalších speciálních oborů. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která má perfektní znalosti ohledně uplatnění žáků po ukončení povinné školní docházky.  Ve škole pracují také asistenti pedagoga, kteří podporují žáky při samostatnosti,  pomáhají jim se sebeobsluhou a hygienou a pracují dle pokynů učitele individuálně s jednotlivými žáky.

Vítání jara 1 8

Jsme malá rodinná  škola  a naše výuka se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, učení dle potřeb a možností jednotlivých žáků a  otevřené partnerství. Naším cílem je vychovávat žáky, kteří i přes svůj handikep dokáží co nejvíce využít svůj duševní i fyzický potenciál. Náš styl je  citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující. Snažíme se, aby naše škola byla místem, kam se žáci těší, jsou spokojené a cítí se bezpečně. Jen v takovém prostředí můžeme zajistit jejich osobnostní růst. Chceme vytvořit takové podmínky a prostředí, kde bude dostatek podnětů pro rozvoj všech stránek osobnosti.

Snažíme se o vytvoření klidného, rodinného prostředí tak, aby se postupně a pokud možno co nejvíce, odstraňovala všechna negativa, která přicházející žáky dosud ovlivňovala v postoji ke škole a ke vzdělávání. U všech  žáků rozvíjíme pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti a vedeme je k profesní orientaci podle jejich schopností a zájmů, se snahou o co nejlepší přípravu na další studium a na svůj vlastní samostatný život.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné podněty, stížnosti a žádosti informace lze podávat ústně, písemně, elektronicky a datovou schránkou - viz. rubrika kontakty. Konkrétní informace naleznete na úřední desce školy na adrese Základní škola, Rokycany, Čechova 40, 337 01. Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky Základní školy, Rokycany, Čechova 40 lze podat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň prostřednictvím ředitelky Základní školy, Rokycany, Čechova 40 do 15ti dnů ode dne vydání rozhodnutí. Opravný prostředek lze zaslat poštou na adresu ředitelství školy nebo předat osobně v kanceláři školy v pracovní dny od 8,00 do 14, 30 hodin. V případě podání odvolání postoupí ředitel školy toto nadřízenému orgánu.V případě podání žádosti (§45, zákona 500/2004 Sb. postupuje žadatel v souladu s ustanovením § 37, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. „Správní řád“. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne doručení.