Stučný obsah školního řádu a zásad vzdělávání.

Úplné znění školního řádu, jeho dodatky a zásady vzdělávání najdete v závěru tohoto textu.

 

ŠKOLNÍ ŘÁDHLAVNÍ ZÁSADY 

 Jako náš žák máš právo:

 •  na vzdělávání  a na rozvoj osobnosti podle svých rozumových a fyzických schopností
 • na informace o průběhu a výsledcích Tvého vzdělávání, jsi hodnocen v každém předmětu nejméně jedenkrát za měsíc. Učitel Ti oznamuje výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky Tvého hodnoceného projevu nebo práce
 • na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 • na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují Tvůj tělesný a duševní rozvoj
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí Tvého vzdělávání

Rodiče našich žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí vzdělávání
 •  požádat o uvolnění z výuky podle pravidel školního řádu. 

Jako náš žák jsi povinen:

 • řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a řádně se vzdělávat,
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsi byl seznámen
 •  plnit pokyny pedagogických pracovníků, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • dodržovat zásady kulturního chování, být slušný a ohleduplný k dospělým a k sobě navzájem
 • mít úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob

Rodiče našich žáků jsou povinni:

 • zajistit, abys řádně docházel do výuky
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se Tvého vzdělávání
 •  informovat školu o změně Tvé zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Tvého vzdělávání
 •  včas dokládat důvody Tvé nepřítomnosti ve vyučování, vždy Tě písemně omluvit prostřednictvím žákovské knížky, kterou předložíš učiteli nejpozději do týdne po skončení absence
 • v případě potřeby písemně požádat o Tvé uvolnění z vyučování před jeho ukončením
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku  

     ORGANIZACE VÝUKY

 • školní budova se otevírá v 7,15 hod.,  pro větší bezpečnost se škola po zahájení výuky zamyká a vstup do školy je Tobě a Tvým zákonným zástupcům umožněn po použití zvonku u hlavních dveří
 • po příchodu do budovy se přezuješ v prostoru šaten. Šatny jsou po celou dobu vyučování uzamčeny. V šatnách se nezdržuj déle než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi
 •  bezprostředně po skončení vyučování opustíš budovu školy
 • zachovávej v prostoru budovy školy i před budovou školy čistotu a chovej se v souladu s pravidly slušného chování, abys nepoškozoval svou pověst a také pověst školy
 •  nenos do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Nalezené věci se předávají do kanceláře školy

 

     TVÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

 • chovej se při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob
 • je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, topnými tělesy, vypínači a osvětlením, otevírat okna a přistupovat k otevřeným oknům
 • je zakázáno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně,
 • je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a požívání návykových látek
 • při akcích konaných mimo budovu školy se zajišťuje Tvá bezpečnost a ochrana zdraví na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování Tvé bezpečnosti a ochrany zdraví na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění a skončení akce škola oznámí Tvým rodičům, zákonným zástupcům nejméně 1 den předem
 • jsi povinen nahlásit neprodleně každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě nebo na chodbě svému učiteli
 • projevy šikanování mezi Tebou a žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by ses dopouštěl nebo by se ho dopouštěli jiní jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči Tobě či jiným žákům nebo skupinám, jsou ve škole i při školních akcích konaných mimo školu přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu

 

     JAK SE SPRÁVNĚ CHOVÁME VE ŠKOLE

 • Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.
 • Zdravíme rovněž své spolužáky.
 • Dbáme pokynů učitelů, vychovatelů i dalších pracovníků školy.
 • Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme.
 • Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy (učebny, WC,  areál školy)
 • Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návštěvy WC.
 • Vyučování nerušíme mobilními telefony (telefonování, zvonění, SMS zprávy).
 • Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.
 • Bez dovolení učitele nenavštěvujeme cizí třídy, spolužáci mají nárok na klid.
 • Ve škole i jejím areálu udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny. V případě svévolného poškození nebo zničení majetku bude požadována příslušná náhrada.
 • Za mobilní telefon si žák ručí sám. Porušování školního řádu oznámí učitel či vychovatel prostřednictvím žákovské knížky (sdělníčku) zákonnému zástupci žáka.

 

Úplné znění Školního řádu a pravidla vzdělávání naleznete zde:

file icoŠkolní řád ZŠ aktualizace 2022.pdf (777,1 KB)