Informace o škole

Základní  škola, Rokycany, Čechova 40 poskytuje vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Vlastní činnost školy se dále řídí zejména zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou  MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vždy v platném znění. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Plzeňský kraj.

Naše škola má dvě části - Základní školu a Základní školu speciální. Vzdělávají se zde žáci s mentálním postižením a více vadami. Součástí školy je i jedno oddělení družiny a odloučené pracoviště – jedna třída základní školy speciální na ZŠ Mlečice. Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání  Jsme kamarádi.

1I

Naše škola je velmi dobře materiálně a technicky vybavena, čemuž vděčíme velkou měrou především našemu zřizovateli, Plzeňskému kraji, který nás velmi dobře finančně zabezpečuje. Díky tomu se daří každým rokem uskutečnit rekonstrukci části prostor ZŠ či zmodernizovat vybavení školy.

Všechny prostory školy včetně přístupových cest a školní zahrady jsou bezbariérové a uzpůsobené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sociální zařízení v celé budově je uzpůsobeno pro žáky s  handicapem (bezbariérovost, madla, nástavce na WC, sprchy u WC aj.)

Mezi priority v péči o naše žáky řadíme rozvoj motoriky a pracovních dovedností. Velkou pomocí při tomto snažení jsou nám plně vybavené nově zrekonstruované cvičné místnosti pro výuku žáků -  kuchyňka, cvičný byt, dvě školní dílny a školní zahrada s pozemkem.

Také z hlediska informačních technologií poskytujeme našim žákům velmi dobré zázemí (nakoupili jsme nový HW a SW do počítačové učebny díky zapojení do projektů  - především Šablony a NPO., proběhla modernizace počítačové sítě, celá škola je pokryta signálem WiFi. Vlastníme velké množství výukového softwaru, včetně SW uzpůsobeného pro žáky s mentálním handicapem a HW pro žáky s tělesným postižením.  V současné době máme k dispozici pro každého žáka tablet, který si žák v případě potřeby (distanční výuka, dlouhodobá nemoc, pobyt v lázních apod.) může vypůjčit.

Den Země 2022 2

Ke školní práci využíváme i vlastní tělocvičnu, školní hřiště a pozemek v okolí školy. Žáci mají k dispozici relaxační místnost, používají speciální učebnice a další didaktické pomůcky, včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prostředků pro relaxaci a odpočinek.

Součástí školy je i žákovská a učitelská knihovna s velkým výběrem publikací, od dětských knih až po odborné publikace pro vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky.

Prostorné chodby jsou využívány žáky školy o přestávkách a mimo vyučování k relaxaci a pohybovým aktivitám (bazének s kuličkami, pingpongový stůl apod.). Jejich stěny poskytují vhodné výstavní plochy pro výtvarné práce žáků (školní galerie) a také pro prezentaci školních projektů.

Škola má schváleny dva vzdělávací obory – Základní škola a Základní škola speciální. V současné době se žáci vzdělávají dle tří školních vzdělávacích programů - Chci a dokážu to, Zelená pro život a Společně to zvládneme.

Projekt Termovize 14

Koncepce školy vychází především ze specifických potřeb jednotlivých skupin našich žáků. Hlavním úkolem naší školy je usnadnit žákům maximální možnou integraci do společnosti, včetně nalezení budoucího pracovního či životního uplatnění. Velký důraz je kladen na samostatnost, podporu individuality a praktickou výuku.  Vzhledem k nárůstu počtu žáků s těžšími formami postižení i počtu žáků se specifickými zdravotními problémy i poruchami chování, je práce pedagogů stále náročnější a složitější. Z tohoto důvodu je nezbytná přítomnost asistentů pedagoga, kteří  podporují žáky při samostatnosti, pomáhají jim se sebeobsluhou a hygienou a pracují dle pokynů učitele individuálně s jednotlivými žáky.

Učitelé jsou plně kvalifikovaní odborníci, kteří mají pedagogické a speciálně pedagogické vzdělání, včetně znalostí z oblastí logopedie, psychopedie, etopedie a dalších speciálních oborů. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která má perfektní znalosti ohledně uplatnění žáků po ukončení povinné školní docházky. Nabídka vzdělávacích oborů je různorodá. Individální přístup všech pedagogických pracovníků k žákům je samozřejmostí.

               Součástí výuky jsou i kroužky, nejrůznější akce, projekty, projektové dny a výlety. Z projektů již pravidelně pořádáme Ekologické dny, Vánoční setkání, Dovedné ruce, Den plný her, Den dětí, Den tolerance a spolupráce a celou řadu jiných. Pravidelným zpestřením výuky jsou návštěvy muzea, knihovny, výstav, divadelních představení, pořádání besed se žáky na nejrůznější aktuální a potřebná témata. Škola se účastní projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, E – Bezpečnost, Šablon I., II., III., IROP, Recyklohraní, Využíváme ICT ve výuce, MAP I. a II., Centrum kolegiální podpory,  Tranzitní program aj. (viz záložka projekty).

 

 

 V  Rokycanech dne 1. 9. 2022                      MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy