Logo EU IROP

86. VÝZVA IROP – INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROUDU A K SAMOSTATNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA – SC 2.4

 

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 je realizátorem projektu s názvem: „Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40“, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010676 v rámci 86. Výzvy IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 

Finanční výše podpory: 2 545 447, 00

Podpořeno: 

Prostředky Evropského fondu  pro regionální rozvoj v rámci IROP

a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy

Tel: +420 777 484 951, e-mail: ivana.faitova@skolaprakticka.cz

ANOTACE projektu:

Cílem projektu je modernizovat stávající prostory základní školy a zajistit moderní vybavení těchto prostor za účelem zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání, a tím přispět k přechodu žáků do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

V rámci projektu budou realizovány pouze drobné stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí a pořízení nového vybavení do těchto tréninkových pracovišť:

  • Školní Dílna pro ergoterapii č. I. – dílna řemeslná
  • Školní Dílna pro ergoterapii č. II. – dílna pro nácvik jemné motoriky
  • Přípravna pro školní Dílny I. a II.
  • Cvičná kuchyňka

Objekt základní školy, včetně tréninkových pracovišť je bezbariérově přístupný, předmětem realizace projektu tak nebude zajištění bezbariérovosti. V celém objektu budovy je umožněn pohyb v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. v platném znění.

V průběhu realizace budou naplňovány vazby na tyto podporované aktivity Specifického cíle 2.4 IROP:

  • stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
  • pořízení vybavení.

Tyto aktivity povedou k aktivizačním a tranzitním opatřením, respektive k samostatnému způsobu života cílové skupiny. Tato opatření, ke kterým budou sloužit výstupy, budou probíhat po celou dobu udržitelnosti projektu. Realizace projektu tak přispěje k začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu a k jejich přípravě na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.