Logo Doučování BANER SPOLU X

Implementace Reformy 3.2.2 NPO – Podpora škol  

Reg.č. projektu: 0039/PODSKOL/2023 

Název projektu: SPOLU

Na základě Výzvy MŠMT naše škola čerpá finanční prostředky  v rámci NPO - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy).

Výzva přinesla prostředky ve výši 1 067 480,-  Kč na personální posílení pedagogického sboru a podporu žáků dalšími aktivitami -  psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce,  zážitkové vzdělávací programy pro žáky. Realizace projektu probíhá od září 2023 do srpna 2025.

Hlavním cílem právnické osoby vykonávající činnost školy zapojené v projektu (dále jen „škola”) je zlepšení situace žáků z rodin se sociálním znevýhodněním, zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu. Souběžným cílem je posílení školy jako instituce připravené na práci s těmito žáky a heterogenními kolektivy obecně a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Škola se stává přirozeným partnerem rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež.

Potřeby školy:

  1. Navýšení personální kapacity (AP  s úvazkem 0, 8) pro větší individuální či skupinovou podporu žáků se sociálním znevýhodněním v těsné spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence i  vedením školy. AP  cíleně pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,  při přímé výchovné a vzdělávací činnosti a při přípravě na výuku. Individuálně  podporuje  vytipované žáky  při orientaci v nabídce volnočasových aktivit. Ve spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem se podílí na realizaci tranzitního programu (součást ŠVP školy) při ukončování základního vzdělávání, tzv. podpora „ze školy do práce“. U žáků s vyšší absencí či horším prospěchem pak probíhá aktivní spolupráce s rodinou a  podpůrnými organizacemi, včetně OSPOD. 
  2. Do výuky jsme zařadili větší rozsah činností vedoucích k rozvoji duševního zdraví a posílení primární prevence a k podpoře rozvoje  a  upevnění  pozitivních vztahů a vazeb mezi jednotlivými aktéry vyučovacího procesu.  Realizováno je  bude formou klubových aktivit - klub s názvem Bobíci,  na jejichž realizaci se podílí i zákonní zástupci.
  3.  Zlepšení  přístupu žáků se sociálním znevýhodněním  k širšímu spektru aktivit důležitých  pro jejich rozvoj a   umožnit jim  plné zapojení do všech realizovaných  činností, rozšířit standartní výuku netradiční, lépe zapamatovatelnou formou. Realizováno je formou jednodenních akcí a výletů. 

Cíle školy v rámci realizace projektu:

  1. Zvýšit podporu žáků se sociálním znevýhodněním ve všech oblastech, nastavit pro ně stejné startovací podmínky, motivovat je více k učení,  zlepšit jejich školní úspěšnost, posílit kompetence vedoucí k samostatnému způsobu života  a  přispět tak k úspěšnému uplatnění na trhu práce.
  2. Posílit  úroveň psychické pohody žáků, vytvořit rovnováhu mezi životními aktivitami a psychickou odolností,  zvýšit povědomí o tom, jak  pečovat o své duševní zdraví a duševní rovnováhu,  a tím se naučit lépe překonávat životní úkoly a  výzvy. Motivovat zákonné zástupce k větší spolupráci se školou.
  3. Podpořit u žáků aktivní jednání, intenzivní učení z prožitků, povzbuzovat v nich pozitivní myšlení, pozitivní emoce a prosociální chování, zlepšit vztah žáků k celoživotnímu vzdělávání,  motivovat je ke smysluplnému trávení volného času.