EU peníze školám 

 

 Naše škola se zapojila v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu "EU peníze školám" (prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).

Cílem projektu Učíme se pro budoucnost byl především rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, ICT a přírodních věd. Tyto cíle byly naplněny vytvořením inovovaných materiálů pro výuku – DŮM a výstupy DVPP. Výsledkem projektu je zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků.

 Používání nově vytvořených digitálních učebních materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.

Projekt byl v souladu se školními vzdělávacími programy a zaměřil se především na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat. Projekt pomohl naší škole realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli dostatečné finanční prostředky.

Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti a přírodních věd. Byla modernizována učebna výpočetní techniky (HW a SW včetně dataprojektoru), rozšířena konektivita do celé budovy školy, zakoupeny notebooky pro zkvalitnění vzdělávacího procesu. V průběhu projektu bylo vytvořeno 14 sad výukových materiálů, tzv. DUM, které se staly běžnou součástí výuky žáků. V listopadu 2013 byla odeslána předposlední monitorovací zpráva. Projekt "Učíme se pro budoucnost" byl ukončen v dubnu 2014 odesláním závěrečné monitorovací zprávy.