Logo Doučování

Národní plán obnovy - doučování

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) ve výši přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic zahrnutých do Národního plánu obnovy se předpokládá ve výši přibližně 191 mld. Kč bez DPH. Rozdíl mezi těmito částkami, tj. necelých 11,5 mld. Kč, bude ČR financovat ze státního rozpočtu.

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

1.     Finanční prostředky poskytnuté škole jsou využity pro žáky školy na následující aktivity:

-        individuální doučování žáků školy

-        skupinové doučování žáků školy

 

2.     Doučování je vedeno prezenční formou a jeho cílem je:

-        pomoci doučovaným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  dosáhnout

         lepších studijních výsledků a dostatečně upevnit nabyté znalosti 

-        vést žáky k pravidelné a systematické domácí přípravě na školní vyučování 

-        předcházet předčasnému ukončení školní docházky 

-        snížit absenci žáků ve škole 

-        motivovat žáky i rodiče k přípravě do školy 

 

3.     Cílovou skupinou jsou žáci, kteří patří do některé z následujících skupin:

-        speciální vzdělávací potřeby – potřeba individuálního vedení výuky

-        vyšší absence, horší výsledky ve výuce

-        žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“

-        přechodový ročník – 1., 2., 5., 6., 9.

-        socioekonomické zázemí, komunikační problémy s rodinou

-        bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení

         pro tělesnou výchovu),

-        žák, u nějž došlo ke zhoršení výsledků vzdělávání

-        komunikační obtíže žáka, autismus

-        žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u

         něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

-        žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se

         odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,

-        problémy v rámci distanční výuky

-        neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)

4. Použité komunikační nástroje

-        www.skolaprakticka.cz

-        nástěnka školy

-        informace zákonným zástupcům při třídních schůzkách

-        pravidelná setkání  vedení školy a  výchovného poradce  s doučujícími – hodnocení

         průběhu realizace doučování a příprav na hodiny, řešení případných problémů,

         kontrola vedené dokumentace

-        reflexe poznatků z hodin doučování předávány na měsíčních poradách a

         pedagogických radách