Logo Doučování

Národní plán obnovy - digitální technologie

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy obdrží další finanční prostředky současně na dva účely:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti

Finanční prostředky budou moci školy využít na oba tyto účely současně, avšak finanční prostředky budou poskytnuty zvlášť pro každý z těchto dvou účelů, je tedy nutné dbát na:

 • oddělené sledování v účetnictví v případě, že škola čerpá prostředky na oba účely,
 • finanční vypořádání,
 • eliminaci uplatnění stejných nákladů pro krytí z různých zdrojů (např. z tzv. šablon).

Finanční prostředky budou poskytnuty na neinvestiční výdaje. Maximální jednotková cena tedy může dosáhnout 40 000 Kč na hardware a 60 000 Kč na software. Jednodušší orientaci v tom, co lze považovat za digitální učební pomůcku, může pomoci Stanovisko MŠMT. Uplatnit bude možné náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Komplexní metodická podpora, která školám pomůže s jejich procesem digitalizace, je k dispozici na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme/. V případě nejasností bude možné vkládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo na e-mail digitalizujeme@msmt.cz.

Ad a) Prevence digitální propasti

  Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. MŠMT poskytne školám finanční prostředky na prevenci digitální propasti, tedy na vytvoření tzv. mobiliáře mobilních digitálních technologií, ze kterého budou školy zapůjčovat potřebným žákům základní digitální zařízení (např. notebook nebo tablet nebo také software) tak, aby je všichni žáci měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře. Cílem aktivity je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi u znevýhodněných žáků a vedly by k tzv. digitální propasti.

Cílem aktivity je:

 • zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře těchto zařízení určených k zapůjčování žákům,
 • mít pro žáky k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku distančním způsobem,
 • zajistit, aby nejméně 80 % škol mělo mobilní digitální zařízení k zapůjčení znevýhodněným žákům.

Cílem aktivity není:

 • pořídit nemobilní digitální zařízení nebo digitální zařízení, která přímo nesouvisejí s výukou,
 • vytvořit z mobiliáře „sklad“ a ponechat mobilní digitální zařízení nevyužité pro vzdělávací potřeby žáků.

 

Minimální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 5 000 Kč.

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby všichni žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

 • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý mobilní telefon
 • Příslušenství k digitálním mobilním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.)
 • Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

 

Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované údaje bude patřit zejména:

 • Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení, tj. počet zařízení v mobiliáři
 • Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků

  

Ad b) Digitální učební pomůcky

Základní školy a gymnázia splňující výše uvedená kritéria obdrží v roce 2022 další finanční prostředky ve výši 1 000 Kč za žáka v denní formě vzdělávání. Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení pokročilých digitálních technologií pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Mezi takové pokročilé digitální učební pomůcky patří například:

 • 3D tiskárny a 3D pera
 • Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality
 • Zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů
 • Geolokační technika
 • Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice, mikropočítače
 • Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
 • Digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
 • Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu

V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení: notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, chytré mobilní telefony atd. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod. (platí pro školy, které nejsou vybaveny ani základními digitálními technologiemi). Hlavním kritériem je dodržení účelnosti čerpání finanční podpory. Škola je oprávněna nakoupit takové digitální technologie jako digitální učební pomůcky, které jí umožní vzdělávání podle revidovaného RVP.

Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru.

Mezi evidované údaje bude patřit zejména:

 • Počet nakoupených digitálních učebních pomůcek (digitální technologie: hardware nebo software), jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků

Další povinnosti škol (např. k publikování a propagaci aktivit) jsou uvedeny ve Věstníku (viz kritéria, účel, podmínky)