logo MAP

OP VVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PRO ŠABLONY II - MRR

V PRIORITNÍ OSE 3 

 

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 je realizátorem projektu s názvem: Šablony II ZŠ Čechova, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015526 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II - MRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 

Finanční výše podpory: 501 115,- Kč

Podpořeno: 

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy

Tel: +420 777 484 951, e-mail: ivana.faitova@skolaprakticka.cz

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení
pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů,
a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON PROJEKTU:

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

         (varianty: Čtenářská gramotnost, ICT, osobnostně sociální rozvoj)

2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Cizí jazyky, ICT)

2.II/16b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů