logo MAP

.

.

.

.

OP VVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PRO ŠABLONY III - MRR

V PRIORITNÍ OSE 3 

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 je realizátorem projektu s názvem: Šablony III. -  ZŠ Rokycany, Čechova 40, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020772 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III - MRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 

Finanční výše podpory: 325 166,-  Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy

Tel: +420 777 484 951, e-mail: ivana.faitova@skolaprakticka.cz

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

  

Specifickými cíli jsou:

  • Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
  • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
  • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON PROJEKTU:

3.II/7

Tandemová výuka v ZŠ

3.II/9

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)