logo MAP

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

 

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12 Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických pracovníků škol: a) školy praktické b) základní školy a střední školy, c) základní a střední školy dle § 16/9 školského zákona.  Projekt přinese i analýzu a návrh úprav vybrané části RVP praktické školy a následné úpravy školních vzdělávacích programů zapojených škol.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení přímé i nepřímé (metodické) podpory žáků se SVP a pedagogických pracovníků při poskytování kariérového poradenství a připravenosti realizovat tranzitní programy. Projekt tak přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP opouštějících základní a střední vzdělávání.

Dílčí cíle:

 a) přímá podpora nejméně 130 žáků se SVP ze škol zřízených dle § 16, jednoletých a dvouletých praktických škol, 

b) vytvoření center tranzitní podpory ve 12 krajích ČR, které budou metodicky dále vést spolupracující školy,

c) vytvořit sítě tranzitní podpory v 10-12 krajích, v nichž přijmou účast další praktické školy, školy podle §16/9 či odborná učiliště mající obory kategorie E,

d) vypracovat všechny potřebné dokumenty (vnitřní normy, individuální plány, tranzitní programy, metodiky síťování) ad., přímo využitelné v projektu i po jeho skončení ostatními školami,

e) vypracovat a distribuovat na všechny základní a střední školy cílové skupiny žáků odborné metodiky kariérového poradenství a tranzitních programů - specifika dle druhu zdravotního postižení žáků,

f) zpracovat odbornou analýzu možností změny RVP - jednoleté a dvouleté praktické školy, provést revizi obsahových částí RVP a navrhnout úpravu,

g) v souladu s návrhem revize zajistit změny/doplnění ŠVP zúčastněných škol,

h) vytvořit obsah a pro pedagogy zajistit ucelený vzdělávací program podporující rozvoj jejich dovedností při podpoře žáků se SVP při přípravě na profesní uplatnění.